لیست مشتریان

لیست بخشی از مشتریان شرکت : 

 • داروسازی ایران ناژو(2دستگاه تیوب پرکن آلومینیومی)
 • شرکت چسب بل (تیوب پرکن آلومینیومی)
 • شرکت زیتون گستر طارم(خط پرکن زیتون در شیشه) 
 • شرکت آریا صنعت بهینه(گریس پرکن 4 نازله)
 • شرکت توان ساز (گریس پرکن 4نازله 35 پوندی)
 • شرکت روانگستران(گریس پرکن 4 نازله)
 • شرکت سدید روانگر(گریس پرکن 4 نازله)
 • شرکت کیمیا روانکار پارس(گریس پرکن 4 نازله)
 • شرکت شیمی البرز(گریس پرکن 4 نازله 2 پوندی و10 پوندی 2دستگاه)
 • شرکت آترود(گریس پرکن 4نازله 5 دستگاه)
 • شرکت آترود پرس بشکه خالی کن اتوماتیک گریس
 • شرکت آسیا اویل عراق(گریس پرکن4 نازله) 
 • شرکت بهامین(تیوب پرکن لمینت)
 • شرکت چی من(تیوب پرکن آلومینیومی)
 • شرکت عسل صبای زنجان(تیوب پرکن آلومینیومی)
 • شرکت عسل هومن(خط پرکن 4 نازله عسل در ظروف پت)
 • شرکت هومن(تیوب پرکن لمینت)
 • شرکت آیدین تبریز(تیوب پرکن آلومینیومی)
 • شرکت تابش نور قم(تیوب پرکن لمینت)
 • شرکت جهان صادرات(تیوب پرکن لمینت 3 دستگاه)
 • شرکت داو اخگر(تیوب پرکن لمینت)
 • شرکت قنادی خرم دره(دستگاه پرکن لیوانی) 
 • شرکت شدا کیش(تیوب پرکن لمینت)
 • شرکت شدا کیش(خط پرکن شامپو)
 • شرکت فرشته جویان(خط پرکن شربت دارویی)
 • شرکت فروغ آریا گستر سمنان(تیوب پرکن لمینت)
 • شرکت فروغ آریاگستر(پرکن کرم پودر در شیشه وپت)
 • شرکت بشیری(پرکن ریمل)
 • شرکت طوبی گل(پرکن ریمل)
 • شرکت مهان(تیوب پرکن لمینت صفحه بیضی)
 . شرکت شهر رازی (تیوب پرکن آلومینیومی صفحه بیضی)     شر کت نانو پوش ارومیه (تیوب پرکن لمینت صفحه بیضی)      شرکت داو اخگر (تیوب پرکن لمینت صفحه بیضی)                    شرکت آراد تیراژه(تیوب پرکن تیوب آلومینیومی صفحه بیضی)